Praktische oplossingen voor de toekomst
header-algemeen
Concreet > Voorbeeldprojecten

Omschrijving:

Evaluatie van de impact van het Europese netwerk EUNAAPA

Opdrachtgever:

TNO

Welke impact hebben de activiteiten van het Europese Netwerk EUNAAPA op beweeggedrag van ouderen in Duitsland, Italië, Nederland, België en Noorwegen? We monitorden en peilden de activiteiten van het European Network for Action on Ageing and Physical Activity in 2014. We onderzochten de bekendheid en ervaring van professionals en beleidsmakers met de activiteiten en producten van EUNAAPA. Daarnaast evalueerde de impact van het gebruik van social media zoals twitter, facebook en de internetsite van EUNAAPA. Met de resultaten van het onderzoek kon het netwerk verantwoording afleggen voor de subsidie van de Europese Unie.

Het Europese Netwerk EUNAAPA zet zich in voor het bevorderen van fysieke activiteit van ouderen in Europa. Het netwerk ontving een Europese subsidie om het beleid rondom bewegen & ouderen in Europa te verbeteren. Hiertoe organiseerde het een Summerschool en regionale cursussen in de Nederland, België, Italië, Duitsland en Noorwegen. Daarnaast ontwikkelde het een Training curriculum voor beweegprogramma’s voor ouderen en een Road Map voor beleidsmakers. Concreet-onderzoek onderzocht de tevredenheid, bekendheid en verspreiding van deze producten onder professionals en beleidsmakers in vijf Europese landen.
De resultaten van het onderzoek zijn bij de EU ingediend als jaarrapportage van het netwerk. Met het eindrapport kon het netwerk een vervolgsubsidie aanvragen.

Omschrijving:

Omgevingsscan gemeente Voorschoten

Opdrachtgever:

Welzijnsorganisatie ‘Voor Elkaar Voorschoten’

Hoe kenmerken kwetsbare ouderen en vrijwilligers zich in de gemeente Voorschoten? Welk aanbod is er voor Sport en Bewegen? Concreet onderzocht wat de stand van zaken was rondom deze thema’s in Voorschoten. Op basis van de omgevingsscan formuleerden we samen met welzijnsorganisatie ‘Voor Elkaar Voorschoten’ de kansen en uitdagingen voor haar welzijnsbeleid 2015-2018.
De gemeente Voorschoten stond in 2014 voor belangrijke keuzes omtrent maatschappelijke ondersteuning, zorg en welzijn. In opdracht van Voor Elkaar Voorschoten brachten we de actuele stand van zaken in kaart voor drie bouwstenen voor lokaal beleid: kwetsbare ouderen, vrijwilligers en Sport & Bewegen. De uitdaging lag in het snel genereren van betrouwbare gegevens, waarmee op korte termijn duidelijke prioriteiten geformuleerd konden worden.
Met de rapportage van Concreet kon Voor Elkaar Voorschoten haar beleidsplan tijdig opleveren en stelden we samen kansen en prioriteiten op voor het welzijnsbeleid.

Omschrijving:

Behoefte en aanbod Respijtzorg bij dementie in kaart voor Zuid-Holland Noord

Opdrachtgever:

Transmuralis

Respijtzorg is vervangende zorg, waarbij je als mantelzorger de zorg voor je naaste tijdelijk overdraagt aan een andere zorgverlener zodat je even vrijaf en tijd voor jezelf hebt. Het Netwerk Dementie van Transmuralis wilde weten wat de stand van zaken was omtrent de organisatie van respijtzorg in de 14 gemeenten van de regio Zuid-Holland Noord. Wat is het huidige aanbod? Wat verstaan beleidsmakers onder respijtzorg? Welke behoeften hebben mantelzorgers van mensen met dementie?
Concreet ging op onderzoek en concludeerde op basis van een omgevingsscan, literatuuronderzoek en interviews dat in veel gemeenten respijtzorg onderbenut is, te laat wordt ingezet en niet aansluit bij de behoeften van mantelzorgers van mensen met dementie.
Het onderzoek resulteerde in een rapportage waarin kansen vijf heldere actiepunten worden geformuleerd en uitdagingen nader worden toegelicht. De actiepunten vormen voor het Netwerk Dementie de basis om in gesprek te gaan met gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Omschrijving:

Expertmeeting brengt specialisten samen voor ontwikkeling beweegnorm ouderen in verzorgingshuizen

Opdrachtgever:

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen beschrijft de minimale hoeveelheid lichaamsbeweging noodzakelijk voor het onderhouden van de gezondheid. De norm wordt vooral gebruikt om beleid rondom preventie en een gezonde leefstijl te toetsen. Tot voor kort was echter nog weinig bekend over het beweeggedrag van ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen, laat staan dat bekend was hoeveel deze ouderen horen te bewegen. In opdracht van het KNGF werden nationale experts, wetenschappers, beleidsmakers en zorgprofessionals uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen en tijdens expert-bijeenkomsten de bevindingen uit de enquête te bespreken. Op basis van de bevindingen is een eerste opzet gemaakt voor de Beweegnorm voor ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Omschrijving:

Focusgroep spreekt zich uit over productontwikkeling van oefentoestellen voor ouderen

Opdrachtgever:

Sports & Technology

Voor een optimale productontwikkeling is het essentieel om te weten wat uw doelgroep van uw product vindt. Voor Sports & Technology werden de opinie en ervaring van ouderen en trainers met het gebruik van oefentoestellen in kaart gebracht. Door middel van focusgroepdiscussies werd het gebruik van de toestellen, de veiligheid en toepassingsmogelijkheden besproken. De uitkomsten van de discussies werden gebruikt om een plan van eisen en een plan van aanpak op te stellen voor de ontwikkeling van de oefentoestellen.

Omschrijving:

Actie-onderzoek Speelplaats voor ouderen

Opdrachtgever:

Gemeente Rotterdam, deelgemeente Feijenoord

Een speelplaats voor ouderen, is dat een goed idee om ouderen te activeren? Dat vroeg de gemeente Rotterdam zich af. Voor innovatieve ideeën is Concreet altijd in. In samenwerking met de ontwikkelaar van de speeltoestellen en lokale fysiotherapeuten werd het gebruik van de speelplaats door ouderen begeleid en getoetst. We pasten de methoden van actieonderzoek en co-creatie toe. In samenspraak met lokale ouderen werd het gebruik, de veiligheid en het effect van oefenen met de speeltoestellen onderzocht. Inmiddels is het concept voor een speelplaats voor alle generaties ook door andere gemeenten opgepakt.

Heeft u interesse in een onderzoekstraject op maat?

Neem contact op en ontdek de mogelijkheden!

Contact